Jūs naudojate pasenusią naršyklę. Prašome atnaujinti savo naršyklę, kad jūsų naršymo patirtis šiame puslapyje būtų geresnė.

Nuostatai

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos
2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T2-100

KRETINGOS RAJONO ŠVIETIMO CENTRO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kretingos rajono švietimo centro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kretingos rajono švietimo centro (toliau – Centras) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Centro grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbas ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, vykdomas švietimo programas, tikslą, uždavinius, funkcijas, kvalifikacijos tobulinimo ir mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Centro teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir Centro veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Centro oficialusis pavadinimas – Kretingos rajono švietimo centras, trumpasis pavadinimas – Švietimo centras. Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 195175933.

3. Centras įsteigtas – 2000 metais.

4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Priklausomybė – savivaldybės mokykla, kodas 20.

6. Savininkas – Kretingos rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė).

7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kretingos rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba):

7.1. tvirtina Centro nuostatus;

7.2. priima į pareigas ir atleidžia Centro direktorių;

7.3. priima sprendimą dėl Centro:

7.3.1. buveinės pakeitimo;

7.3.2. reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo;

7.3.3. filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

7.4. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

7.5. sprendžia kitus įstatymuose ir Centro nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

8. Centro buveinė – J. Pabrėžos g. 8, LT-97129 Kretinga.

9. Grupė – švietimo pagalbos įstaiga.

10. Tipas – pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras.

11. Paskirtys:

11.1. suaugusiųjų ir jaunimo mokykla;

11.2. suaugusiųjų gimnazija;

11.3. nuotolinio mokymo mokykla;

11.4. nuotolinio mokymo gimnazija;

11.5. neformaliojo suaugusiųjų švietimo kvalifikacijos tobulinimo mokykla;

11.6. švietimo pagalbos tarnyba.

12. Mokymo kalba – lietuvių.

13. Mokymosi proceso organizavimo būdai: kasdienis, neakivaizdinis, nuotolinis, savarankiškas.

14. Vykdomos švietimo programos:

14.1. pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo;

14.2. suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo;

14.3. neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo;

14.4. kvalifikacijos tobulinimo.

15. Baigusiems pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Baigusiems kvalifikacijos tobulinimo programas išduodami kvalifikacijos tobulinimą įteisinantys dokumentai Centro direktoriaus nustatyta tvarka.

16. Išlaikiusiems Valstybinės kalbos ir Konstitucijos egzaminus išduodami Valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimai Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

17. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

18. Centre veikia:

18.1. Pedagoginės ir psichologinės pagalbos skyrius;

18.2. Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius;

18.3. Bendrųjų reikalų skyrius;

18.4. Turizmo informacijos centras.

II. CENTRO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS,
MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO
DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

19. Centro pagrindinė veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

20. Centro pagrindinės švietimo veiklos rūšys:

20.1. švietimo tarnybų veiklos reguliavimas, kodas 75.12.20;

20.2. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

20.3. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

20.4. vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20.

21. Kitos veiklos rūšys:

21.1. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

21.2. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

21.3. kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

21.4. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

21.5. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

21.6. kūrybinė, meninė, ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90;

21.7. ekskursijų organizatorių veikla, kodas 79.12;

21.8. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

21.9. informacinių paslaugų veikla, kodas 63.9;

21.10. kitų turizmo priemonių nuoma, kodas 77.21.560;

21.11. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90.

22. Centro veiklos tikslai:

22.1. sudaryti sąlygas asmeniui grįžti į nuoseklųjį mokymą, įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, mokytis visą gyvenimą, tobulinti įgytą kvalifikaciją, dalyvauti suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi procese, tenkinti jaunimo laisvalaikio užimtumo ir pažinimo poreikius;

22.2. didinti specialiųjų ugdymosi poreikių asmenų (iki 21 metų) ugdymosi veiksmingumą, teikti reikalingą informacinę ir konsultacinę pagalbą psichologinių, asmenybės ir bendravimo problemų turintiems asmenims (vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams);

22.3. plėtoti turizmo paslaugų įvairovę, užtikrinti geros kokybės ir nustatytus reikalavimus atitinkančias turizmo paslaugas.

23. Centro veiklos uždaviniai:

23.1. organizuoti mokymą(-si) iškritusiems iš nuosekliojo mokymo sistemos suaugusiems asmenims, teikiant jiems kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, bei tenkinti suaugusių asmenų neformaliojo švietimo poreikius;

23.2. sudaryti sąlygas 12-16 metų mokiniams, turintiems mokymosi motyvacijos problemų, sunkiai pritampantiems bendrojo ugdymo mokykloje ar kitose ugdymo institucijose, ir 16-18 metų jaunuoliams, dėl socialinių, ekonominių sąlygų negalintiems tęsti mokslo dieninėse bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose ugdymo institucijose, įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą;

23.3. asmenims nuo 14 iki 29 metų, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, suteikti galimybes saugiai leisti laisvalaikį, užsiimti juos dominančia veikla Atviroje jaunimo erdvėje;

23.4. įvertinti rajono mokinių (vaikų) specialiuosius ugdymosi poreikius (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų);

23.5. koordinuoti ir teikti švietimo pagalbą rajone;

23.6. koordinuoti ir organizuoti švietimo darbuotojų ir kitų suaugusiųjų asmenų kvalifikacijos tobulinimą, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklą rajone;

23.7. teikti kelionės organizavimo ir turizmo informavimo paslaugas.

24. Centras, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

24.1. vykdo pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, kvalifikacijos tobulinimo, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas;

24.2. konkretina ir atnaujina ugdymo turinį, vadovaudamasis Švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdamas į mokinių, vietos ir Centro bendruomenės poreikius ir interesus, bei rengia pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programas

papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas;

24.3. dalyvauja mokinių ugdymo pasiekimų tyrimuose, vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, vykdo mokyklinius brandos egzaminus, Valstybinės kalbos mokėjimo ir Konstitucijos pagrindų egzaminus Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

24.4. išduoda mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas pasiekimus įteisinančius dokumentus, Valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimus, kitus mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

24.5. sudaro palankias sąlygas:

24.5.1. veikti mokinių ir jaunimo organizacijoms, skatinančioms mokinių ir jaunimo dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

24.5.2. asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, pakartotinai mokytis pageidaujamų dalykų arba naujų dalykų pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą už mokytojų darbą sumokant savo lėšomis teisės aktų nustatyta tvarka;

24.5.3. asmenims, laikinai ir nuolat gyvenantiems užsienyje, mokytis pagal lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos programas;

24.5.4. 15-17 metų jaunuoliams, turintiems mokymosi sunkumų arba grįžusiems į švietimo sistemą po to, kai buvo iš jos iškritę, norintiems socializuotis, pritapti švietimo sistemoje per pasirinktą ir asmeniškai patrauklią darbo veiklą, mokytis pagal produktyvaus mokymo programą;

24.6. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, vaiko minimalios priežiūros priemones bei organizuoja ugdymą karjerai;

24.7. sudaro Vaiko gerovės komisiją, kuri organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, švietimo pagalbos teikimą teisės aktų nustatyta tvarka;

24.8. organizuoja:

24.8.1. mokinių arba jų tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

24.8.2. jaunimo klasių mokinių vežiojimą į Centrą ir iš jo į namus bei mokinių maitinimą teisės aktų nustatyta tvarka;

24.8.3. jaunimo klasių ikiprofesinį ugdymą;

24.9. organizuoja kvalifikacijos tobulinimo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi renginius bei išduoda kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus ar pažymas Centro direktoriaus nustatyta tvarka;

24.10. teikia socialines, pedagogines ir psichologines paslaugas Atviros jaunimo erdvės lankytojams, organizuoja jų laisvalaikį;

24.11. tiria ir įvertina asmenų negalias, sutrikimus, mokymosi sunkumus pedagoginiu, psichologiniu, socialiniu pedagoginiu aspektais, nustato specialiuosius ugdymosi poreikius, jų lygį, skiria specialųjį ugdymą, rekomenduoja ugdymo formas, būdus ir metodus, specialiąsias ir technines mokymo(-si) priemones;

24.12. skiria švietimo (specialiojo pedagogo, psichologo, logopedo, socialinio pedagogo, judesio korekcijos pedagogo, tiflopedagogo, surdopedagogo) bei specialiąją (mokytojo padėjėjo) pagalbą, rekomenduoja tinkamiausią specialiųjų poreikių vaikui ugdymo įstaigą;

24.13. pristato vertinimo išvadas tėvams (globėjams, rūpintojams), o jiems sutikus – ugdymo įstaigos, kurią lanko vaikas, švietimo pagalbos specialistams, pedagogams;

24.14. teikia:

24.14.1. psichologo, specialiojo pedagogo, logopedo, socialinio pedagogo pagalbą švietimo įstaigose, kuriose nėra švietimo pagalbos specialistų ir vaikams nelankantiems ugdymo įstaigų;

24.14.2. švietėjišką ir metodinę pagalbą Savivaldybės ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokykloms;

24.14.3. informaciją Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui (toliau – Švietimo skyrius) apie Savivaldybės švietimo sistemos darbuotojų profesinės kompetencijos būklę bei jos kaitą, edukacines naujoves, jų diegimo būdus, rezultatus;

24.14.4. kompleksinę pagalbą šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, kurie nelanko ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų;

24.15. konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus, padeda spręsti vaiko socialines, pedagogines ir psichologines problemas, iškylančias šeimoje, švietimo įstaigoje, visuomenėje;

24.16. dalyvauja:

24.16.1. Savivaldybės administracijos ir mokyklų Vaiko gerovės komisijų veikloje;

24.16.2. rengiant ir įgyvendinant prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis;

24.17. padeda organizuoti krizių valdymą mokyklose;

24.18. bendradarbiauja:

24.18.1. su Savivaldybės institucijomis, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir teisėtvarkos įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais partneriais, siekiant specialiųjų poreikių asmenų gerovės;

24.19. su Lietuvos ir užsienio švietimo institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, dalyvauja asociacijų veikloje;

24.20. rengia kvalifikacijos tobulinimo ir neformaliojo suaugusiųjų mokymo programas bei projektus, atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo prioritetus ir Savivaldybės švietimo institucijų darbuotojų bei suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo(-si) ir mokymo(-si) poreikius;

24.21. koordinuoja mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų metodinę veiklą, teikia konsultacinę ir metodinę pagalbą, bendradarbiauja diegiant metodines naujoves, kaupia parengtą metodinę medžiagą ir vykdo sklaidą;

24.22. kaupia pedagoginės literatūros bibliotekos fondus, metodines bei vaizdines ugdymo priemones;

24.23. vykdo tyrimus, stebėseną, Centro veiklos įsivertinimą;

24.24. renka, kaupia, teikia informaciją, rengia, leidžia ir platina informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves;

24.25. vykdo aktyvias ir pastovias rajono turizmo rinkodaros priemones;

24.26. formuoja turizmui patrauklaus rajono įvaizdį;

24.27. suteikia galimybes Centro ir rajono bendruomenei naudotis Centro informacijos erdve: internetu, biblioteka (spaudiniais, aprašais, vaizdo ir garso įrašų laikmenomis ir kt.);

24.28. viešai skelbia informaciją apie Centro veiklą, nuolat atnaujina Centro interneto svetainę ir skelbia joje visapusišką Savivaldybės švietimo bendruomenei aktualią informaciją;

24.29. užtikrina higienos normų, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią, mokymo(-si) ir darbo aplinką;

24.30. nusistato Centro bendruomenės narių elgesio ir etikos normas;

24.31. sutarčių pagrindu su fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių aptarnavimo nenumato šie nuostatai, teikia mokamas paslaugas vadovaudamasi Savivaldybės tarybos patvirtinta Centro mokamų paslaugų įkainių nustatymo metodika;

24.32. vykdo ir kitas šiuose nuostatuose nenurodytas, bet įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas, atitinkančias veiklos tikslus ir uždavinius.

III. CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

25. Centras, įgyvendindamas jam pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdamas priskirtas funkcijas turi teisę:

25.1. vykdyti pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo formaliojo ir neformaliojo, švietimo programas, siūlyti mokinių saviraiškos poreikius tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamuosius dalykus;

25.2. organizuoti suaugusiųjų neformalųjį švietimą ir tęstinį mokymąsi bei jaunimo laisvalaikį Atviroje erdvėje;

25.3. gauti informaciją iš mokyklų, sveikatos bei socialinės apsaugos institucijų;

25.4. pasirinkti tinkamas darbo formas ir metodus;

25.5. kurti naujus ugdymo ir mokymo modelius, užtikrinančius geros kokybės išsilavinimą;

25.6. bendradarbiauti su Centro veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

25.7. rengti ir vykdyti šalies ir tarptautinius projektus;

25.8. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

25.9. gauti paramą teisės aktų nustatyta tvarka;

25.10. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

26. Centras, įgyvendindamas jam pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdamas priskirtas funkcijas privalo:

26.1. užtikrinti vykdomos veiklos kokybę, konfidencialią, saugią ir sveiką aplinką bei sutartų įsipareigojimų vykdymą;

26.2. teikti informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo ir švietimo pagalbą;

26.3. užtikrinti atvirumą vietos bendruomenei;

26.4. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

IV. CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

27. Centro veikla organizuojama pagal Centro direktoriaus patvirtintus:

27.1. Centro strateginį veiklos planą, kuriam yra pritarusios Centro taryba ir Savivaldybės taryba;

27.2. Centro metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Centro taryba;

27.3. Ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Centro taryba ir jis suderintas Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

28. Centrui vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Centro direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės tarybai.

30. Centro skyrių vedėjai tiesiogiai pavaldūs Centro direktoriui, skiriami į pareigas ir atleidžiami iš jų teisės aktų nustatyta tvarka.

31. Centro direktorius:

31.1. vadovauja Centro darbuotojams rengiant Centro strateginį ir metinį veiklos planus, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

31.2. organizuoja Centro darbą, kad būtų įgyvendinami Centro tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

31.3. tvirtina Centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, vadovaudamasis Savivaldybės tarybos sprendimu dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir suderinęs su Švietimo skyriumi;

31.4. tvirtina Centro skyrių nuostatus;

31.5. priima ir atleidžia Centro darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas teisės aktų nustatyta tvarka;

31.6. garantuoja, kad pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami finansinių ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

31.7. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veiksmingumą ir tobulinimą;

31.8. tvirtina Centro darbo tvarkos taisykles, suderinęs su Centro taryba;

31.9. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Centro nuostatų;

31.10. sudaro sutartis Centro funkcijoms atlikti;

31.11. sudaro sąlygas darbuotojų profesiniam tobulėjimui, kvalifikacijos kėlimui, mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų atestacijai Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

31.12. inicijuoja Centro savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

31.13. bendradarbiauja su pagalbą vaikui, mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais);

31.14. atstovauja Centrui kitose institucijose;

31.15. tvirtina Centro darbuotojų pareigybių aprašymus;

31.16. priima mokinius Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

31.17. organizuoja Centro dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

31.18. valdo, naudoja Centro turtą, lėšas ir jais disponuoja, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka;

31.19. analizuoja Centro veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už Centro veiklos rezultatus;

31.20. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

32. Centro direktorius atsako:

32.1. už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų Centre laikymąsi, Centro valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, valdymą ir Centro veiklos rezultatus;

32.2. už bendradarbiavimu grįstus santykius, bendruomenės narių elgesio ir etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

32.3. už viešos informacijos apie Centro veiklą skelbimą.

33. Centre veikia metodiniai būreliai ir metodinės tarybos:

33.1. Rajono mokyklų metodinė taryba (toliau – Metodinė taryba) – rajono mokyklų metodinių būrelių pirmininkų susivienijimas, veikiantis Centre pagal Švietimo skyriaus vedėjo patvirtintus nuostatus. Metodinė taryba nustato mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinės veiklos prioritetus, kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą mokyklose, teikia Centro direktoriui suderintus metodinių būrelių siūlymus dėl kvalifikacijos tobulinimo organizavimo. Metodinei tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas pirmininkas. Veiklą koordinuoja Centro darbuotojas, atsakingas už metodinę veiklą.

33.2. Rajono mokytojų metodinis būrelis (toliau – Metodinis būrelis) – mokytojų grupė, veikianti Centre pagal Švietimo skyriaus vedėjo patvirtintus nuostatus. Metodinio būrelio nariai yra mokomojo dalyko mokytojai, mokyklų direktorių pavaduotojai, bibliotekininkai, pagalbos mokiniui specialistai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir klasių auklėtojai. Metodiniam būreliui vadovauja būrelio narių išrinktas pirmininkas. Veiklą koordinuoja Centro darbuotojas, atsakingas už metodinę veiklą.

33.3. Centro mokytojų metodinė taryba (toliau – Mokytojų taryba) – Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriuje dirbantys mokytojai. Mokytojų taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Centre, teikia Centro direktoriui siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo. Mokytojų tarybos narių skaičių ir jos veiklos kadencijos trukmę nustato Centro direktorius. Mokytojų tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas pirmininkas. Mokytojų tarybos veiklą koordinuoja Centro direktoriaus paskirtas asmuo.

V. CENTRO SAVIVALDA

34. Centro taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausioji Centro savivaldos institucija, atstovaujanti Centro darbuotojams, mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą Taryba atsiskaito ją rinkusiems Centro bendruomenės nariams.

35. Taryba sudaroma iš Pedagoginės psichologinės pagalbos, Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrių, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokinių ir vietos bendruomenės atstovų. Tarybos veiklos kadencijos trukmę nustato Centro direktorius.

36. Į Tarybą deleguoja: Pedagoginės psichologinės pagalbos skyrius – du narius, Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius – vieną metodininką, vieną mokytoją, vieną tėvą (globėją, rūpintoją), Mokinių taryba – vieną mokinį, Centro direktorius – vieną vietos bendruomenės atstovą.

37. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Centro direktorius, administracijos atstovai Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

38. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.

39. Taryba:

39.1. teikia siūlymus dėl Centro strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

39.2. svarsto ir pritaria Centro strateginiam planui, metiniam ir ugdymo planams, Centro nuostatams, darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Centro veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Centro direktoriaus;

39.3. teikia siūlymus Centro direktoriui dėl Centro nuostatų pakeitimo ar papildymo, Centro vidaus struktūros tobulinimo;

39.4. svarsto Centro lėšų naudojimo klausimus;

39.5. išklauso Centro metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Centro direktoriui dėl Centro veiklos tobulinimo;

39.6. gali teikti siūlymus Savivaldybės tarybai dėl Centro veiklos tobulinimo;

39.7. svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Centro bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Centro direktoriui;

39.8. teikia siūlymus dėl Centro darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Centro materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

39.9. pasirenka Centro veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo;

39.10. atlieka visuomeninę Centro valdymo priežiūrą.

40. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Centro savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriaus vedėjas, visi Centre dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkas, psichologas, jaunimo darbuotojas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

41. Mokytojų tarybai vadovauja Centro direktorius.

42. Mokytojų tarybos posėdžius organizuoja Centro direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma, posėdžiai protokoluojami.

43. Mokytojų taryba svarsto ir priima privalomus nutarimus teisės aktų nustatytais ir Centro direktoriaus teikiamais klausimais.

44. Centre veikia Centro mokinių savivaldos institucija – Mokinių taryba. Jos narių skaičių ir veiklos kadencijos trukmę nustato Centro direktorius. Mokinių tarybos nariai yra mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, išrinkti atstovai. Mokinių tarybai vadovauja mokinių tarybos išrinktas vadovas – pirmininkas. Mokinių savivaldos institucija taryba inicijuoja ir padeda organizuoti Centro renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, mokinių neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Centro direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo, deleguoja narius į Centro tarybą.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

45. Darbuotojai į darbą Centre priimami ir atleidžiami iš jo Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

46. Centro darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

47. Centro direktorius, skyrių vedėjai ir kiti darbuotojai kvalifikaciją tobulina ir atestuojasi teisės aktų nustatyta tvarka.

VII. CENTRO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS
KONTROLĖ IR CENTRO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

48. Centras valdo patikėjimo teise perduotą Savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

49. Centro turtas negali būti parduotas, perleistas ar įkeistas. Juo negalima laiduoti ar garantuoti kitų subjektų prievolių vykdymą.

50. Centro lėšų šaltiniai:

50.1. valstybės biudžeto ir Savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

50.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

50.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

50.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

51. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

52. Centras buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

53. Centro veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius teisės aktų nustatyta tvarka.

54. Centro valstybinį auditą atlieka Valstybės kontrolė.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

55. Centras turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus.

56. Pranešimai, kuriuos pagal teisės aktus reikia skelbti viešai, skelbiami Centro interneto svetainėje, prireikus – teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės administracijos ar Švietimo skyriaus svetainėse.

57. Pranešimai apie Centro likvidavimą, reorganizavimą, pertvarkymą ar kitais Biudžetinių įstaigų ar kituose įstatymuose numatytais atvejais teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais skelbiami viešai Savivaldybės spaudoje ir/arba praneša visiems įstatymo numatytiems asmenims pasirašytinai ir/arba registruotu laišku. Pranešimuose nurodoma visa informacija, kurią pateikti reikalauja Civilinis kodeksas ir Biudžetinių įstaigų įstatymas.

58. Centro nuostatams, jų pakeitimams ir papildymams, pritaria Centro taryba, tvirtina Savivaldybės taryba.

59. Centro nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės tarybos, Centro direktoriaus ar Centro tarybos iniciatyva.

60. Centras registruojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

61. Centras reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas teisės aktų nustatyta tvarka.